Κριτήρια αξιολόγησης και ωδική θεωρία

2012-11-05 16:45
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΩΔΙΚΩΝ
ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
MALINOIS-WATERSLAGER
Το κελάιδισμα των καναρινιών malinois waterslager αναπτύχθηκε στη Φλάνδρα στα
τέλη του 19ου αιώνα. Αποτελείται από διάφορα μέρη που αποκαλούνται τουρ, τα
οποία, ακολουθώντας την φλαμανδική ορολογία, αποδίδονται με καθαρά
ονοματοποίητους όρους που καθιστούν δύσκολη τη μετάφρασή τους στη γλώσσα
μας.
Ωδική θεωρία και ορισμός του αρχέτυπου
Τα τουρ του αρχέτυπου ωδικού καναρινιού κατηγοριοποιούνται με γνώμονα δύο
θεμελιώδη κλειδιά που από τη φύση τους του είναι ρυθμικά.
1. Το πρώτο ρυθμικό κλειδί, τα διακεκομμένα τουρ είναι:
1 Klokkenden 2 Bollenden 3 Chorren 4 Staaltonen 5 Tjonkken 6 Tjokken 7
Fluiten 8 Soeten 9 Bellen 10 Woeten 11 Schokken.
2. Το δεύτερο ρυθμικό κλειδί, τα συνεχόμενα τουρ είναι:
1 Rollenden Waterslager 2 Knorren 3 Fluitenrollen 4 Tjokkenrollen 5
Belrollen.
Τα διακεκομμένα τουρ είναι αυτά που υπερισχύουν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά
κάνοντας τη μελωδία των Malinois αρκετά δυνατή, σε αντίθεση με τη μελωδία των
Harzer, η οποία είναι πιο ρολαριστή και κυριαρχεί στα συνεχόμενα τουρ.
Οι εκτροφείς των Malinois δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάγκη να υπάρχει ένας
σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στη μελωδία των Malinois και των Harzer. Σκοπός τους
είναι να τεθούν αυστηρές και ακριβείς αρχές επιλογής και κατά συνέπεια αρχές
γενετικής ανάμεσα στα δύο είδη, καθώς επίσης και να το τονιστεί το σφάλμα στο
ζευγάρωμα μεταξύ τους πιστεύοντας ότι θα καταφέρουν να συνδυάσουν τις βαθιές
νότες του πρώτου με το ρεπερτόριο του δεύτερου.
Αρχές του συστήματος αξιολόγησης
Το σύστημα αξιολόγησης ή πόντων θεμελιώθηκε σε συγκεκριμένες αρχές που
τέθηκαν στο παρελθόν. Αρχικά ήταν το ίδιο με το σύστημα αξιολόγησης που
πρότεινε ο Δρ Γουλφ για τα Harzer. Οι αρχές του συστήματός του συγκεντρώθηκαν,
έτυχαν καλύτερης οργάνωσης και επεκτάθηκαν.
Κάθε σύστημα αξιολόγησης συνίσταται από την θεωρητικά λογική εφαρμογή των
αρχών του πρότυπου συγγενή με το αρχέτυπο, όπως ακριβώς και με την
κατηγοριοποίηση που ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο.
Ωδικό Κλουβί
• Το κλουβί πρέπει να είναι από ξύλο παραλίας χωρίς κηλίδες
• Μήκος 21cm, πλάτος 14cm, ύψος 15cm