Σ.Φ.Ω.Π.Πυλαίας Θεσσαλονίκης

Σ.Φ.Ω.Π.Πυλαίας Θεσσαλονίκης

Ο σύλλογος μας με την παραπάνω επωνυμία, συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με Αριθμό Μητρώου 6.128, με δημοσιευμένο καταστατικό (ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1) είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει σαν σκοπό πέραν την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, την εμπέδωση και την ανάπτυξη της αγάπης του κοινού προς τα ωδικά πτηνά, την προστασία και την ανάπτυξη από τα μέλη του συλλόγου μας της αγάπης προς τα ωδικά πηνά με την προφύλαξή τους σε χώρους ασφαλείας για την διατήρηση του είδους ακόμη δε και την αναπαραγωγή τους. (Άρθρο 2 του Καταστατικού).
Η εκπλήρωση των στόχων του συλλόγου μας επιτυγχάνεται δια μέσου :
1.    Οργάνωσης κοινωνικών , μορφωτικών, επιστημονικών και εκπολιτιστικών εκδηλώσεων.
2.    Διενέργειας εκδηλώσεων προστασίας διαφόρων ειδών πτηνών , η οποία επιτυγχάνεται οργανωμένες εξορμήσεις των μελών του συλλόγου μας με σκοπό την συλλογή πασχόντων ή και μη πασχόντων ειδών, που έχουν ανάγκη προστασίας. Η συλλογή αυτή ορίστηκε να λαμβάνει χώρα από την 1η Οκτωβρίου ως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους.
3.    Ο σύλλογος μας δύναται στα πλαίσια του Νόμου και προς εκπλήρωση των σκοπών του, να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο με την Άδεια βέβαια των αρμοδίων Αρχών.

Τα μέλη του Συλλόγου μας, είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία κάτοχοι ωδικών πτηνών, διαθέτοντας την ανάλογη πείρα αλλά κυρίως την αγάπη προς τα ανωτέρω είδη ώστε να διαχειρίζονται επιτυχώς τα νομίμως συλλεγμένα πτηνά που τίθενται κατά τα ανωτέρω στην φροντίδα του Συλλόγου.

sifiodptpith.gr/